ROMPARATOX P

Durata de citire: 2 minute

Pulbere
Insecticid grupa principală 3, tip de produs 18.
Compoziţie
Substanţe active: Cypermethrine 0,25 g/100 g; Permethrine 0,012 g/100 g;
Excipient (DMF, talc) ad. 100 g
Acţiune
Cypermethrina şi permethrinul sunt piretroide de sinteză cu acţiune insecticidă deosebit de intensă (de 200-500 ori mai mare decât cea a substanţelor organoclorurate şi a substanţelor organofosforice), care se realizează prin contact sau ingestie.
Nivelul scăzut al concentraţiei pulberii şi toxicitatea redusă asigură un coeficient de siguranţă notabil, deopotrivă pentru animale, operatorii care îl manipulează şi mediul înconjurător.
Indicaţii
ROMPARATOX P se foloseşte pentru prevenirea şi combaterea ectoparaziţilor (căpuşe, ploşniţe, insecte zburătoare, inclusiv cele hematofage, păduchi malofagi) din cuibarele păsărilor, precum şi a insectelor zburătoare şi târâtoare din încăperi (muşte, gândaci, ploşniţe etc. )
Mod de utilizare
Produsul se administrează prin pulverizare direct din flacon în cuibarul păsărilor. Pulverizarea se repetă după 2 săptămâni.
Atenţionări
În timpul manoperei de pulverizare a produsului se va evita inhalarea pulberii de către om şi animal. După utilizarea produsului, operatorul trebuie să se spele pe mâini cu apă şi săpun.
Nu se întrebuinţează în apropierea furajelor, adăpătorilor.
Se foloseşte numai pentru cuibar.
Produsul este toxic pentru albine şi peşti
Timp de aşteptare
Nu este cazul.
Mod de prezentare
Flacoane cu 70 g.
Fraze de risc R
R 20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R 36 – Iritant pentru ochi.
R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
Fraze de siguranţă
S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S 7 – Păstraţi recipientele bine închise.
S 20/21 –Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.
S 25 – A se evita contactul cu ochii.
S 36/37 – Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzatoare.
S 45 – În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil, a i se arata eticheta).
S 49 – A se păstra numai în ambalajul original.
S61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/ fişele de securitate.Call Us